دیدگاه ها . «بلندی های بادگیر»

 1. حس بال داشتن
  حس پریدن
  یک شب ِ آغاز داشت
  میان دو کتفم احساس خارشی
  هرچند آزار دهنده شروع شد
  دکتر ها از من امید را دور کردند
  داشتم بال در می آوردم
  لذت پرواز
  به سختی نگه داشتن بالها
  می ارزد

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.