زنده باد

giggle.gif
ما آزادیم
آزادیم
روزنامه بخریم
آزادیم تمام تیترها را بخوانیم
خبر اعدام این هفته
نرخ گوشت
وضع آب و هوا
ما آزادیم
بر علیه خودمان
دوستانمان
حرف های عجیب بزنیم
آزادیم
کتاب های چاپ شده را بخوانیم
بگوییم
پرنده قشنگ است
زندگی روبراه است
خیلی خوب است
ما آزادیم

دیدگاه ها . «زنده باد»

 1. زندگی معنای مجهولی است که ناخواسته وبی اختیاری وارد ان میشوی وبی انتخاب واختیاری باان وداع میگوئی بی انکه خطی ازاین؛سرناخوانده؛: را تغییری دهی .واقعا چه بی احساس وبی وفاست این معنای مجهول .دردهایش را به دوش می کشی باخفت ها وذلت هایش سرمیکنی بی انکه روزنه ای ازمعنای خود رابرتوجلوه دهد.درعوض مرگ حداقل شهامت ان دارد که پوزخندی به ان مجهول زند.لحظه مابین هستی ونیستی لحظه ورود به مرگ چه باشکوه میتواند باشد. لحظه ای که پوزخند مرگ نمایان میشود چه حالی است وتو هرانچه بوده : دردها خوشی ها ولذائذی که چون خود افریدگارش(زندگی) مجهول وانی است را از خود دور می کنی وبراین پوزخند سجده می کنی

 2. هیچ میدانی
  اسیر زندانهائی هستیم….
  که سلولهایش را میله هائی نیست…
  و حیاطش را دیواری…
  …آزادی را مدتهاست …هدیه کرده اند…
  من آنرا چشیده ام…تولدی دوباره بود برایم…
  به جهانی که در آن دیوار مفهوم نداشت و انسانها همه صادق بودند…
  برخیز تا از اینجا بریم… راه را من می دانم…

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.