ای یار

آه درخت بودن
درخت بودن ای یار

ریشه هایم در سینه تو
خاک تو

برگ هایم دست به آسمان می سایند
چشم براه است ستاره ام

ای وای ستاره ام
ای وای قلب تو

قد بکشم آیا؟
تاب نیاورد تنه ام آیا؟

آه درخت بودن
درخت بودن ای یار

بی ربط: به شمع نگاه کردن گاهی به آدم آرامش و تمرکز
می دهد.