حوادث

قتلی را بر دوش می کشد
یا جنایتی بی بدیل را
آنکه دوست نمی دارد
یا آنکه دوست نمی داریش
قتل هر کسی را
آن که دوست می داریم
یا آنکه دوست می دارد ما را…