دانشگاه

داد می زد
فکر کنم گلویش پاره شده بود

اگر می شناختی اش
منفجر می شدی از خنده

یک دانشجوی نمونه
باید بی طرف باشد
به سیاست و…
ارزش ها و…
….

داد می زد
فکر کنم گلویش پاره شده بود