به هر حال

وقتی به کودکی عقب‌مانده
غذا می‌دهی
گاهی ده بار روی‌ات بالا می‌آورد
هرگز به ذهن‌ات نمی‌رسد
به صورت معوج‌اش سیلی بزنی

گاهی در شهر هم
بدن‌هایی درست با روح‌هایی کج
شاید بیست بار روی‌ات بالا بیاورند

فرقی می‌کند؟