مردم

دونای بارون ببارین آروم تر
بهارای نارنج داره می شه پرپر

این همه تاریخ …
خاطره استعمار
سفر از حقارتی به حقارت دیگر
تن دادن به ایدولوژی که می خواهد با ایدولوژی بستیزد.

مادر بزرگ می گوید : بیچاره رعیت!