پذیرا باش

گزش دندان کرم ها بر تنم،
می شمارم فصل ها را

زمین،
تاب آرد
طغیان رود را
به فصل ریزش بینهایت

دریا
بلعد طوفان ناگزیر را

برگ برگم، سبز
سبز یشمی
سبز قانون
سبز تسلیم

ریشه در طغیان و طوفان
سر بر آرم روزگاری