جستجو

فرار نکن
آسمان ها به هم راه دارند،
بروی ابری باز هم را خواهیم دید.

فرار نکن،
به سادگی خواندمت
به سادگی بد خطی مکن.

می روم!
اگر مرا نخواهی
به آفرینشی دیگر

ناگزیر
جهان را دوباره خلق می کنم،
و توی بهتری می سازم !