جنبش مردگان !

شورشی بر خاک
زمین کلافه
پلیس خسته،
گاز اشک آور سودی ندارد:
مردگان فریاد می زنند
مارا از تعفن زندگان نجات دهید.