صفحه‌ی 12 از 12
November 12, 2002 | سه شنبه، 21 آبانماه 1381

اقليت و اکثريت


سيطره فکری اکثريت بر اقليت چه مشروعيتی دارد ؟

این همه حرف روزانه انتشار می یابد ....
به راحتی بی قیمت بدون نظارت
اين ها چه اکثريتی را می سازند ؟

November 09, 2002 | شنبه، 18 آبانماه 1381

نوشتن


سارا برای چه می نويسی ؟ ...دوست دارم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>