ای روزگار نقش و نگاران

تا کی گویی که اهل گیتی

در هستی و نیستی لئیمند؟

چون تو طمع از جهان بریدی

دانی که همه جهان کریمند

.

رودکی سمرقندی