ظاهرت دُژَم و باطنت نَژَند مباد

هوای مهر است. نسیمی بی‌زبان در شهر می‌چرخد. اول به ظاهرت فکر کرده و بعد نگران باطنت بوده.

خوشا دوستان و دوست‌داران.