در بابِ پیش گذاشتنِ در

در را پیش بگذار، یعنی در را نبند. در به چهارچوب نزدیک است، اما می‌دانیم بسته نیست. زبانه‌ی در آزاد است. می‌شود رفت و برگشت و پشتِ در نماند.

فکر می‌کنم، در همیشه باید پیش باشد، برای دوستانی که ترکم می‌کنند.

دیدگاه ها . «در بابِ پیش گذاشتنِ در»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.