اتهام: مندرج در پرونده

این یک ماه عجیب بود،
تلفن‌ها
برگه‌ی احضار
کابوس‌ها
طرز حرف زدن مرد همسایه
نه این یک ماه
این یک سال آخر شاید
نه
این دو سال
نمی‌دانم حواسم پرت است
یا دارم دروغ می‌گویم!
این یک عمر
خیلی عجیب بود
و
تئاتر بهرام بیضایی

دیدگاه ها . «اتهام: مندرج در پرونده»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.