یک رسم قدیمی

ballet03.jpg
عشق
چونان شمشیر کشیدن بر خود است
یا جسورانه
به یک ضربه
کار را باید تمام کرد:
که دوست بداری
بی انتظاری از معشوق،
و یا به شمشیر
خود را زخمی کنی تنها

دیدگاه ها . «یک رسم قدیمی»

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.