و برعکس


گاهی از صدای خنده ام
گریه ام می گیرد


و بر عکس


بی ربط: چرخ ها می چرخند آدم ها اگر نچرخند…
خوب له می شوند.