پاییز


باران می آید
برخورد قطرات درشت باران
با درختان و زمین


باران می آید
بی واهمه و یک ریز


پنجره را باز می کنم
دستم خیس نمی شود
هوا صاف است


چراغ را خاموش می کنم
همسایگان می گویند
 خوابیده ام


تمام شب باران می آید
.
.
بی ربط:
به نظرم از آنجا که نمی شود در مورد همه چیز فکر کرد و احساس
داشت در مورد همه چیز هم نمی توان نظر داشت اما رسانه های
شخصی جدید می توانند توهم دانایی و افتخار به حساب آمدن را
بی زحمتی تا حدی به آدم ببخشند. 
.