شرمندگی

داور سوت کشید
کارت قرمز را بالا برد


دیوانه ای که گیج و وحشت زده می دوید
از زمین بیرون بردند


اشتباهی رخ داده بود؟


می خواستم برایت گل بزنم!