گمشده

یک زن جوان
با پیژامه آبی
همراه یک مداد زرد دندان زده
گم شده است
    جان مادرتان
           صدایش را در نیاورید