septembre 2012

رضا امیر‌زاده
نقد برای سنگ‌ها: از ساده نویسان, تخصصی شعر و داستان گیور

حمیدرضا شکارسری
خوانش شعری از سارا محمدی اردهالی, پرتاب شدن به جهان ممکن

لیلا کردبچه
نگاهی به شعر سارا محمدی اردهالی, مثل یک ایستاده در باد حرفه‌ای