صفحه‌ی 29 از 29
November 09, 2002 | شنبه، 18 آبانماه 1381

به اندازه ۵۰ ريال زندگیسه دقيقه حرف بزن !
به اندازه يک سکه ....
وسط حرف هايم قطع می شود ...
بقيه حرف هايم با خودت1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>