صفحه‌ی 11 از 11
November 23, 2002 | شنبه، 2 آذرماه 1381

وجدان يک مرد ۲۸ ساله

وجدان يک مرد ۲۸ ساله هندی در سال ۱۹۷۸
چه حکم می کرد در مورد زنی که برای زنده
ماندن کودکش از هیچ گزینه ای صرف نظر
نمی کند ؟
وجدان يک دختر ۱۴ ساله از طبقه بالای فنلاند
چگونه است در این مورد در سال ۱۹۸۵ ؟
وجدان يک پيرمرد ۸۳ ساله مرا کشی که
برای قتل زنش در زندان به سر می برد !
وجدان يک زن فقیر ۴۵ ساله ايرلندی ...
نگاه یک مرد ۳۷ ساله ایرانی وقتی در
صبح ۲۳ نوامبر ۲۰۰۲ از کنار این زن می گذرد
در یکی از خیابان های شهر ...

آیا وجدان تاریخ و جغرافیا و .... دارد ؟November 17, 2002 | یکشنبه، 26 آبانماه 1381

بودن

از چهار گزينه زير يکی را انتخاب کنيد:

۱- من يک اسب هستم.
۲- من يک موش هستم.
۳- من يک گرگ هستم.
۴- من يک گاو هستم.

...و اينگونه زندگی در جامعه با حق انتخاب
آغاز می شود.
زنی ۴۸ سال اسبی نجيب بود و تمام اسبيت
خود را رعايت کرد ،بی آنکه لحظه ای از کار
کنار کشد ...يا شک کند .

مردی گاوی قابل احترام بود،که تمام گاو ها را
به زانو در آورد در گاويت خويشتن خويش !

November 16, 2002 | شنبه، 25 آبانماه 1381

زندگی


..ممکنه
همه فلسفه زندگی آدم عوض بشه
... همه چيز وارونه بشه ...
حتی احساسی که با آن زندگی کرده...
نگاهش ...اميدش ...آرزو هايش...
...و شناختش از انسان ، زندگی و...
...
با اين همه آدم نمی ميرد ...
..بايد راهی را پيش گرفت !
November 12, 2002 | سه شنبه، 21 آبانماه 1381

اقليت و اکثريت


سيطره فکری اکثريت بر اقليت چه مشروعيتی دارد ؟

این همه حرف روزانه انتشار می یابد ....
به راحتی بی قیمت بدون نظارت
اين ها چه اکثريتی را می سازند ؟

November 09, 2002 | شنبه، 18 آبانماه 1381

نوشتن


سارا برای چه می نويسی ؟ ...دوست دارم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>