January 28, 2018 | یکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۶

بررﺳﯽ ﻣﺆﻟﻔﮥ «ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ» در اﺷﻌﺎر ﺳﺎرا، ﯾﺎﺳﻤﻦ ﮐﺎزراﻧﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ(قسمت دوم)

.
2-4 نحو
1-2-4 جملات
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪاي ﮐﻪ در اﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد، ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﺟﻤﻼت و وﺟﻮد ﺗﮏ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﺳﺖ. ﺟﻤﻼت ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد؛ اﻣﺎ ﺟﻤﻼت ﮐﻮﺗﺎه و ﺟﻤﻼﺗﯽ ﺑﺎ اﻓﻌﺎل ﻣﺤﺬوف ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ دﻗﯿﻘﺘﺮ ﺟﺪوﻟﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ، و ﻧﻮع ﺟﻤﻼت در آن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
3. جدول انواع جملات
ﺳﺎرا ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﯾﻢ/ ﺳﻼم/ ﻣﻤﻨﻮن/ ﺧﺪاﻧﮕﻬﺪار. شبه جمله
ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ3/ رﻫﺎ ﺷﺪي/ آن ﮔﻮزن ﻧﺎآرام (ﮐﻪ) راه ﻣﯽاﻓﺘﺪ/ ﭘﺎﯾﯿﻦ دوﯾﺪي/ ﺗﻠﻔﻦ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ/ ﺷﻤﺎرة اوﺳﺖ/ (ﺗﺎه ﺗﻪ) ﻣﯽﻧﻮﺷﻢ/ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻣﺒﻠﻬﺎ/ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﻮد2/ آﯾﻨﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﻮد/ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻢ/ ﺳﻨﮕﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮم/ ﮐﺘﺮي ﻗﻞﻗﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ/ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﻮد/ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد/ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮد/ ﺗﻮ ﻣﯽروي/ ﻣﻮﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ/ ﺷﺐ اﺳﺖ/ اﯾﺴﺘﺎدهام/ ﭼﺮاغ ﻣﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ/ ﭼﺮﺧﯽ زد/ رﻫﮕﺬران ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ دارﻧﺪ/ (ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه) آمد/ باورت نمی¬شود. جمله 2 جزئی
ﺻﻮرﺗﺖ ﭘﺮ از ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد/ ﺑﺮاﯾﺖ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﺸﻢ/ اﯾﻦ ﺳﯿﺐ است/ ﺑﯿﭽﺎره و ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪم/ ﺗﻦ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ/ ﺷﺎﻣﮥ ﻗﻮي¬اش ﻣﺴﯿﺮي ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ/ ﺷﺎﺧﻬﺎي ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺑﯿﺸﻪ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﺪ/ آوازي ﮐﻪ ﮔﻮزن را ﺑﯽﺧﻮاب ﮐﺮده [اﺳﺖ]/ در ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ/ ﭘﺮده را ﮐﻨﺎر زدﯾﻢ/ ﮔﻨﮓ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدي/ ﺑﺮش ﻣﯽدارم/ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﻧﻤﯽﮔﺮدد/ ﺳﺮ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﻣﺎه ﮔﺮم ﺑﻮد/ ﯾﮏ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽام/ ﺻﺪاي آژﯾﺮ ﻣﯽﺷﻨﻮم/ از ﻫﻤﻪ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ/ ﻣﻔﻘﻮداﻷﺛﺮ ﺷﻮم/ ﭼﻪﮐﺴﯽ، ﭼﻪﮐﺴﯽ را ﺗﺮك ﮐﺮد/ دوﺳﺘﺖ دارم/ ﺗﻮ ﻣﻮﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ دوﺳﺖ داﺷﺘﯽ/ ﻣﻮﻫﺎي ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮد/ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮي را ﻓﺮاﻣﻮش ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد/ ﻟﺒﺎس ﺑﺎز و ﺑﻠﻨﺪ ارﻏﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪ/ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ دارد ﻋﻤﯿﻖ و ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد/ ﻧﮕﺮان او ﺑﻮدم/ وﻗﺘﯽ ﭼﻤﺪان را ﻣﯽﺑﺴﺘﻢ/ روﺷﻨﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ/ ﺧﺎﻣﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻢ/ ﺧﻮﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﻬﺎﯾﻤﺎن/ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺣﯿﺮان ﺑﻮد/ زﺑﺎﻟﻪ او را ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد/ در را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد/ ﻗﺎﯾﻘﺖ از ﺟﺰﯾﺮه¬ام دور ﻣﯽﺷﻮد/ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯽﺷﻮي/ آﺑﻬﺎ آراﻣﻨﺪ/ دﻧﺒﺎل ﻫﯿﺰم ﻣﯽﮔﺮدم/ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ/ ﺑﯽﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد/ اﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ (ﺑﺮ ﻟﺐ ﻣﻦ) رژ ﺑﻮرژوا ﻧﯿﺴﺖ/ ﻣﮋهﻫﺎﯾﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ/ رژﮔﻮﻧﻪ ﻧﺰدهام/ ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ در ﭼﺸﻢ ﻫﯿﭻ رﻗﺎﺻﻪاي ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﺷﻮد/ ﺳﯿﻨﺪرﻻﯾﺖ ﺷﺴﺘﻦ زﻣﯿﻦ را از ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ/ روﺑﻪروﯾﯽﻫﺎ ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده¬اﻧﺪ/ ﭘﺮده را ﮐﺸﯿﺪه¬اﻧﺪ/ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدي/ دﻧﺒﺎل ﻧﺎﻣﻪاي ﻧﮕﺸﺖ/ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را آﻣﺎده ﮐﺮد/ ﺻﻨﺪﻟﯿﺖ را (ﮐﻨﺎر دﯾﻮار) ﮔﺬاﺷﺖ/ ﭘﯿﺎده¬روﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﻨﺪ/ ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽآورﻧﺪ/ آﺳﻤﺎن ﺑﺮاي زﻣﯿﻦ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽاﻧﺪازد/ زﻣﯿﻦ ﺑﺮاي آﺳﻤﺎن ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽاﻧﺪازد/ ﮐﺴﯽ رﻓﺘﻨﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد/ اﯾﻦ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺮداﻧﻪ را (ﯾﮏ روز) ﺧﺮﯾﺪم/ ﺷﺎد ﺷﺪم/ ﭼﺮك ﻣﯽﺷﻮد/ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم/ او ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد/ ﺑﺎ او راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻢ/ ﻫﺮدو ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﻦ از زﻣﯿﻦ او از آﺳﻤﺎن/ ﻗﺮارﻣﺎن ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺑﻮد/ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪ زد/ زﯾﺒﺎ ﺑﻮد. 3 جزئی
ﺧﻮدِ دﯾﻮاﻧﻪام ﻓﺎرﺳﯽ ﯾﺎدت دادم/ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﯾﺎد دادﻣﺸﺎن ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﻬﻮده را/ از ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪت/ [ﮔﻮزن] ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔﯿﺮد/ ﺑﺪون ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽﮔﺬارد ﻣﺮا/ ﺑﻪ ﻻﻟﮥ ﮔﻮﺷﺶ ﻋﻄﺮ ﻣﯽزد. 4جزئی
دﺳﺘﻢ را ﻧﻤﯽﮔﯿﺮي ﻓﺸﺎر دﻫﯽ/ ﻧﻤﯽﭘﺮي ﺑﻮﺳﻢ ﮐﻨﯽ/ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﮐﻪاي ﮐﻪ در آن ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮم، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ/ آوازﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ﮐﻪ واژهﻫﺎﺷﺎن را ﻧﻤﯽداﻧﻢ/ ﻣﺎ از ﻫﻢ ﭘﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﭼﻪ ﺣﺴﯽ دارد ﺳﺎﻗﻬﺎي ﭘﺎي ﯾﮏ ﻣﺮد وﻗﺘﯽ دﻧﺒﺎل زﻧﯽ ﻣﯽدود/ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯽ ﺣﺘﯽ از ﮐﺪام ﺳﻮ ﺗﺮك ﺷﺪه¬اي/ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺨﻨﺪم2/ ﻣﺒﺎدا اﺳﯿﺮم ﮐﻨﻨﺪ/ ﻣﻨﺘﻈﺮم ﭘﺎﯾﻢ را روي ﻣﯿﻨﯽ ﺑﮕﺬارم/ ﯾﺎدم رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﭼﻄﻮر ﺣﺮﻓﻤﺎن ﺷﺪ/ آﻣﺪه ﺑﻮد زﺑﺎﻟﻪاش را دم در ﺑﮕﺬارد/ وﻗﺘﯽ ﺑﺮوي ﭼﺮاﻏﻬﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ/ دﯾﺪ ﻧﯿﺴﺘﯽ/ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ زد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻪﺣﺎل ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﻮد/ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺻﺪاﯾﯽ ﻣﻬﯿﺐ در ﻫﯿﭻ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ/ ﮐﺴﯽ ازاﯾﻨﮑﻪ درﺧﺘﻬﺎ ﺑﯿﻬﻮده روي ﯾﮏ ﭘﺎ اﯾﺴﺘﺎده¬اﻧﺪ ﻧﻪ ﺧﻨﺪهاش ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻧﻪ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ/ ﺳﺮي را ﮐﻪ درد ﻣﯽﮐﻨﺪ دﺳﺘﻤﺎل ﻧﻤﯽﺑﻨﺪﻧﺪ/ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ آن را ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ زﯾﺮ آﻓﺘﺎب/ ﯾﺎدم آﻣﺪ ﺷﺐ ﭼﻬﺎرده ﺑﻮد. مرکب

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺪول، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺟﻤﻼت ﺳﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺟﻤﻼت را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺟﻤﻼت ﺳﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺴﻨﺪي و ﻣﺘﻤﻤﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻤﺘﺮ اﻫﻞ وﺻﻒ ﺣﺎﻟﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺖ. ﺟﻤﻼت ﺳﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻔﻌﻮﻟﯽ، اﺻﻮﻻً از ﻧﻬﺎد، ﻣﻔﻌﻮل و ﻓﻌﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﻌﻞ ﻣﺘﻌﺪي ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻔﻌﻮل اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ در زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ. ﻓﻌﻞ ﻧﺎﮔﺬر اﺻﻮﻻً ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﺟﺰ ﻧﻬﺎد، ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد و ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﮔﺬرا، ﻧﺎﺗﻤﺎم و ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎز دارد. ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺷﺎﻋﺮ، ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ و ﺑﯽ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد، اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎدﻻت ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد. ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺷﺪن و ﺗﺮك ﮐﺮدن ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد. ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺎوﺟﻮد ﻓﺮد دﯾﮕﺮي ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺗﻔﺮﯾﺪ و ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻼت ﺳﻪ ﺟﺰﺋﯽ، ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ را دارﻧﺪ ﺟﻤﻼت ﻣﺮﮐﺐ اﺳﺖ. ﺟﻤﻼت ﻣﺮﮐﺐ، ﺟﻤﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و ﭘﯿﺮو دارد؛ ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن، ﺑﻪ ﺟﻤﻠﮥ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺎز دارد. ﮔﻮﻧﻪاي ﺳﯿﺮ ﻧﺎﺗﻤﺎم در ژرفﺳﺎﺧﺖ ﺟﻤﻼت، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺷﺎعرخودبه¬خود نشان داده شود.
2-2-4 ترکیبات اضافی و وصفی
4. جدول انواع ترکیبات
وصفی ﻣﻮﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ/ ﻟﺒﺎس ﺑﺎز و ﺑﻠﻨﺪ ارﻏﻮاﻧﯽ/ آﺑﺎژور ﮐﻮﭼﮏ/ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎي ﻏﺮق-ﺷﺪه/ ﻏﻤﻬﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ/ ﺟﺎﻣﻬﺎي ﻧﯿﻢﺧﻮرده/ ﻣﻼﻓﮥ ﺳﻔﯿﺪ/ ﺷﺎﮔﺮدِ ﻓﺮاﻧﺴﻪزﺑﺎنِ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪام/ ﺧﻮد دﯾﻮاﻧﻪام/ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﻬﻮده/ ﮔﻮزن ﻧﺎآرام/ ﺷﺎﺧﻬﺎي ﭘﯿﭻﺧﻮرده2/ ﺷﺎﻣﮥ ﻗﻮي/ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﺑﺎﮐﺮه/ ﭼﺸﻤﺎن درﺷﺖ و ﮔﯿﺎﻫﺨﻮار/ ﮔﻮزن وﺣﺸﯽ/ ﺑﯿﺸﻪاي دور/ رژ ﺑﻮرژوا/ رﻧﮓ روﻏﻦ/ روزﻧﺎﻣﮥ ﻗﺪﯾﻤﯽ/ رﻫﮕﺬران ﻧﺎﺷﻨﺎس/ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺑﻨﻔﺶ ﻣﺮداﻧﻪ/ آﻓﺘﺎب ﺧﯿﺮه/ ﭼﯿﺰﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر/ ﻣﺠﺮوح ﺟﻨﮕﯽ/ ﺷﺐ ﭼﻬﺎرده
اضافی ﻣﻮﻫﺎي ﻣﻦ/ ﭼﯿﺰﻫﺎي دﯾﮕﺮ/ ﻻﻟﮥ ﮔﻮش/ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻫﯿﭻﮐﺲ/ ﺷﺒﻬﺎي ﻣﺎ2/ دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ/ ﻧﮕﺮان او/ ﭘﺸﺖ در/ زﺑﺎﻟﻪاش/ دمِ در/ ﺟﺰﯾﺮهام/ زﯾﺮ آب/ ﺳﮑﻮت ﺻﺪﻓﻬﺎ/ ﺳﺎﻗﻬﺎي ﭘﺎي ﯾﮏ ﻣﺮد/ دﻧﺒﺎلِ زن/ ﻣﯿﺎﻧﮥ ﮐﻮﭼﻪ/ ﺷﻤﺎرة او/ ﺟﺎﻣﯽ زﻫﺮ/ ﻧﯿﻢﺧﻮردهاش/ روي ﻣﯿﺰ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ/ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه2/ روﯾﺸﺎن/ ﺧﺎك ﻣﯿﺰ/ روي ﺷﺎﻧﮥ دﯾﻮار/ ﺳﺮ ﭘﻨﺠﺮه/ ﺧﯿﺲ ﻋﺮق/ ﺻﺪاي آژﯾﺮ/ روي ﻣﯿﻦ/ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪام/ وﻗﺖ آﻣﺪن/ ﺑﺮاﯾﺖ/ دﺳﺘﻢ/ ﻗﻮياش/ ﺷﺎﺧﻬﺎﯾﺶ/ ﺷﺎﺧﮥ ﺑﯿﺸﻪ/ اﻧﻌﮑﺎس آب/ ﭼﺸﻤﺎن ﮔﻮزن/ ﺧﻮاﻧﺪن آواز/ ﻟﺐ ﻣﻦ/ ﻣﮋهﻫﺎﯾﻢ/ رژﮔﻮﻧﻪ/ ﺑﺮق ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ/ ﭼﺸﻢ رﻗﺎﺻﻪ/ ﺷﺴﺘﻦ زﻣﯿﻦ/ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎي2/ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽام/ ﭼﺮاغ ﻣﻦ/ ﻣﯿﺰ ﭼﺎي/ ﺗﻪ دﻧﯿﺎ/ دﻧﺒﺎل ﻧﺎﻣﻪ/ ﺻﻨﺪﻟﯿﺖ/ ﮐﻨﺎر دﯾﻮار/ ﺧﻮدش/ روي ﯾﮏ ﭘﺎ/ رﻓﺘﻨﺖ/ ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮدت/ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﻣﺎن/ اﻧﺰواي ﮐﻤﺪ/ آﻓﺘﺎب ﺟﻤﻌﻪ/ ﺳﯿﻨﺪرﻻﯾﺖ

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺿﺎﻓﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت وﺻﻔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ، اﻗﺘﺮاﻧﯽ، ﻣﻠﮑﯽ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ اﺧﺘﺼﺎص دارد ﮐﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﻨﮑﯿﺮ، ﺗﻮﺿﯿﺢ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮدن دارد. اﺿﺎﻓﻪﻫﺎي اﺳﺘﻌﺎري و ﺗﺸﺒﯿﻬﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪﺟﺎي ﺧﯿﺎﻟﭙﺮدازي و ﺗﺼﻮﯾﺮﭘﺮدازﯾﻬﺎي آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢ ﻫﺴﺘﮥ اﺻﻠﯽ ﺷﻌﺮش را ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ؛ اﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎزِ اﺳﺘﻌﺎري و ﺗﺸﺒﯿﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ اﺿﺎﻓﻪﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و اﻗﺘﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ ﻻﻟﮥ ﮔﻮش، ﺳﺎﻗﻬﺎي ﭘﺎي ﯾﮏ ﻣﺮد، ﻣﯿﺰ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ، ﺧﯿﺲ ﻋﺮق، ﺻﺪاي آژﯾﺮ، ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎي2، ﺑﺮق ﭼﺸﻢ، ﭼﺸﻢ رﻗﺎﺻﻪ، اﻧﻌﮑﺎس آب، ﺧﻮاﻧﺪن آواز، ﭼﺸﻤﺎن ﮔﻮزن و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﺑﯿﺸﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد. اﺿﺎﻓﮥ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻣﺜﻞ رژ ﺑﻮرژوا، ﺷﺴﺘﻦ زﻣﯿﻦ، آﻓﺘﺎب ﺟﻤﻌﻪ، ﺷﺐ ﭼﻬﺎردﻫﻢ، زﯾﺮِ آب، وﻗﺖ آﻣﺪن و ﭼﯿﺰﻫﺎي دﯾﮕﺮ و اﺿﺎﻓﮥ ﻣﻠﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎي ﻣﻦ، دوﺳﺘﯽ ﻣﺎ، ﺷﺒﻬﺎي ﻣﺎ، ﺷﻤﺎرة او، ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽام، ﭼﺮاغ ﻣﻦ، ﺻﻨﺪﻟﯿﺖ، ﻟﺐ ﻣﻦ، ﻣﮋهﻫﺎﯾﻢ، ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ و ﺳﯿﻨﺪرﻻﯾﺖ. اﺿﺎﻓﮥ اﺳﺘﻌﺎري ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺳﮑﻮت ﺻﺪفﻫﺎ، ﺷﺎﻧﮥ دﯾﻮار و ﺳﺮ ﭘﻨﺠﺮه را و اﺿﺎﻓﮥ ﺗﺸﺒﯿﻬﯽ، اﻧﺰواي ﮐﻤﺪ را درﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد. از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺗﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﭘﯿﺎده¬رو ﯾﺎ ﮐﻤﺪ ﻣﯽآورد؛ ﭘﯿﺎده¬روﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﺧﻼف ﻣﻌﻤﻮل. ﭘﯿﺎده¬رو ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ دادن ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن ﻫﻨﺠﺎرﮔﺮﯾﺰي اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ و ﭘُﺮ از ﻟﺒﺎس اﺳﺖ؛ درواﻗﻊ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻠﻮت ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ اﻧﺰواي ﮐﻤﺪ، ﮔﻮﯾﯽ ﺧﻠﻮت و ﻋﺰﻟﺘﯽ را درﻣﻮرد آن اراده ﮐﺮده¬اﯾﻢ ﮐﻪ راﯾﺞ ﻧﯿﺴﺖ.
3-2-4 افعال
5. جدول تقسیم افعال به مادی و انتزاعی
افعال مادی رﻫﺎ ﺷﺪن، راه اﻓﺘﺎدن، دوﯾﺪن، ﭘﺎﯾﯿﻦ دوﯾﺪن، زﻧﮓ زدن، ﻧﻮﺷﯿﺪن، ﭘﯿﺪا ﺑﻮدن، ﭘﯿﺪا ﺷﺪن، روﺷﻦ ﺷﺪن، روﺷﻦ ﮐﺮدن، ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن، ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن3، رﻓﺘﻦ3، آﻣﺪن، ﭼﺮخ زدن، ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ داﺷﺘﻦ، ﺷُﺴﺘﻦ، ﮐﻨﺎر زدن، ﻧﯿﻤﻪﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن، ﺑﺮداﺷﺘﻦ، ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ، ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ، ﺷﻨﯿﺪن2، ﮔﻔﺘﻦ3، ﭘﺮﺳﯿﺪن، ﻣﻔﻘﻮداﻷﺛﺮ ﺷﺪن، ﭘﻮﺷﯿﺪن، ﺑﺴﺘﻦ3، ﮔﺬاﺷﺘﻦ5، دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰي ﮔﺸﺘﻦ2، زدن، ﺳﻘﻮط ﮐﺮدن، اﯾﺴﺘﺎدن2، درد ﮐﺮدن، ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن، ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن، ﺧﻨﺪﯾﺪن2، ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮدن، راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻦ، ﭼﺮك ﺷﺪن، ﺧﺮﯾﺪن، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺘﻦ، ﺑﺎﻻ آوردن، آﻣﺎده ﮐﺮدن، از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﮐﺸﯿﺪن، ﯾﺎد دادن، ﮔﺮﻓﺘﻦ2، ﺳﺮ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻋﻄﺮ زدن، ﻓﺸﺎر دادن، ﺑﻮﺳﯿﺪن، ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺷﺪن، آواز ﺧﻮاﻧﺪن، اﺳﯿﺮ ﮐﺮدن، دﯾﺪن، ﺣﺮف زدن، ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﺸﯿﺪن، ﺑﯽﺧﻮاب ﮐﺮدن، ﺗﺮك ﮐﺮدن2، ﺗﺮك ﺷﺪن، ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن، ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻮدن، ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺪن، دور ﺷﺪن.
افعال انتزاعی ﺑﺎور ﮐﺮدن، ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪن، ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪن، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن4، ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن، ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدن، ﺗﺮﺳﯿﺪن، دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ2، ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن، ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن، از ﯾﺎد رﻓﺘﻦ، ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺪن، ﻧﮕﺮان ﺑﻮدن، ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ، آرام ﺑﻮدن، داﻧﺴﺘﻦ2، زﯾﺒﺎ ﺑﻮدن، ﺷﺎد ﺷﺪن، ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻦ، ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮدن.

در ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﻌﺎل، از اﻓﻌﺎل اﺳﻨﺎدي ﺻﺮف ﻧﻈﺮ، و ﺻﺮﻓﺎً اﻓﻌﺎل ﻃﺒﻖ ﻣﺎدي ﯾﺎ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﻮدن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول، اﻓﻌﺎل ﻣﺎدي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﻌﺎل ﻣﺎدي و ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ و در ﺷﻌﺮ ﮐﻨﺶ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن، ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن، ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدن و ﺑﻪ ﯾﺎد آوردن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﻓﻌﺎل اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪن و ﺑﯿﺎن آن در 19 ﺷﻌﺮ اردﻫﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺪرن، و ﺗﺮﮐﯿﺐﺳﺎزﯾﻬﺎ اﺳﺖ، و اﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪاي ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﻌﺎل ﻣﺎدي ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ. ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺷﺎﻋﺮ در ﭘﯽ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ و از اﻓﻌﺎل و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮاي ﮐﻢرﻧﮓ ﮐﺮدن آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪة ﺗﻨﻬﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽﻫﺎ، ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽﻫﺎ، روزﻣﺮﮔﯽﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ اﺳﺖ. ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﺧﻮد اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد؛ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﺴﯽ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ. ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ را ﺑﺎ اﻓﻌﺎل اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ؛ ﭼﻮن دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دروﻧﮕﺮاﯾﯽ و ﻓﺮدﯾّﺖ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﻮد. ﺷﺎﻋﺮ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮش درد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ. ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻫﻨﺠﺎرﺷﮑﻨﯽ و ﭼﺎرﭼﻮبﺷﮑﻨﯽ اﺳﺖ.
5. نتیجه¬گیری
ﺷﺎﻋﺮ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯿﺶ را ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻪ؛ اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽزﻧﺪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺶ را در ﮐﻨﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮏ ﻣﻌﺸﻮق اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ. از دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﻮارد 19ﮔﺎﻧﻪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻋﺮ در ﺷﻌﺮ ﮐﻮﻟﻪ، ﺟﻬﺎن را ﺗﻮاﻟﺘﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را ﺑﯽﻣﻘﺪار و ﮐﻮﺗﺎه ﻓﺮض ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ. ﺷﺎﻋﺮ درواﻗﻊ ﮔﻔﺘﻪ: ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺷﻌﺮي ﺑﺮ در ﺗﻮاﻟﺖ ﺟﻬﺎن! (اردﻫﺎﻟﯽ،1386: 15) و اﯾﻦ را ﺑﻪﻋﻨﻮان آرزوﯾﺶ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﻮاﻟﺖ درواﻗﻊ ﺷﺨﺼﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ آوردن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ، ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺷﻌﺮي دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮐﻪاي ﻣﯽداﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮاي ﺧﻼص ﺷﺪن از ﺷﺮّ ﻧﻘﺎﺑﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺮاي ﻫﺮﭼﻪ ﻏﺮﯾﺰيﺗﺮ و ﻃﺒﯿﻌﯽﺗﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎك ﺷﺪن. ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن ﯾﮑﯽ ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ در ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﻤﻪﻣﺎن، ﺑﺎﻷﺧﺮه ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ. اﺷﻌﺎري ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﻬﺎ، اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺶ وﻗﻌﯽ ﺑﮕﺬارد، زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺻﻼً ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﺮده¬اﻧﺪ؛ اﻣﺎ درواﻗﻊ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮك ﺷﺪن اﺳﺖ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺷﺎﻋﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در درون ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﯾﮏ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﻌﺎر و ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻧﺤﻮ ﺟﻤﻼت ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺪرﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺟﺎي ﺟﺎي آﺛﺎر اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺟﺎري اﺳﺖ؛ ﺣﺘّﯽ اﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت دارد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻧﺰوا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺧﻠﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دور از ﺷﻠﻮﻏﯽ و ازدﺣﺎم و ﯾﺎدآور ﻣﺤﺪودﯾﺖ و دروﻧﮕﺮاﯾﯽ اﺳﺖ. ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دور از ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎي ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﯾﺪ ﻧﻮﯾﻨﯽ درﺑﺎرة ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﺳﯿﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰي اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﮐﺮد: ﺑﺮﮐﻪ، ﮔﻮزن، آواز، ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎرِ دﯾﻮار، ﭘﯿﺎده¬روﻫﺎي ﺗﻨﻬﺎ، ﭼﻤﺪان، زﺑﺎﻟﻪ، ﺟﺰﯾﺮه، ﺟﺎم زﻫﺮ، ﻣﻼﻓﮥ ﺳﻔﯿﺪ، ﺧﻮاب آﯾﻨﻪ، ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﭘﻨﺠﺮه، ﺳﻨﮕﺮ، ﭼﺮاﻏﻬﺎي ﺧﺎﻣﻮش، ﮐﻠﻤﺎت، ﭘﺮدهﻫﺎي ﮐﺸﯿﺪهﺷﺪه، ﺳﺎق ﭘﺎ و ﻣﯿﺎﻧﮥ ﮐﻮﭼﻪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي اﺳﺖ ﺑﺮاي اراﺋﮥ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ. ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺧﺒﺮي ﻧﯿﺴﺖ و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﺳﺮك ﮐﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﻪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن، ﺳﻌﯽ در ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪي دارد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮزة واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ را در اﺷﻌﺎر او ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﮥ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ وﺟﻮد دارد، ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهاي ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﮑﺎﻧﻬﺎي ﻫﺮ 19 ﺷﻌﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ: ﺷﻌﺮ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﭘﯿﺶ: ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﻮﭼﻪ/ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ: ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ/ ﭘﯿﺎدهروي در ﺷﺐ: ﺧﺎﻧﻪ/ ﺷﻌﺮي ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ روي ﺧﺎكِ ﻣﯿﺰ: اﺗﺎق ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ/ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ: ﺳﻨﮕﺮ (ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم)/ ﺷﺎﮔﺮد ﻓﺮاﻧﺴﻪزﺑﺎنِ ﭼﻬﺎرﺳﺎﻟﻪام: ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم/ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ: ﺑﺮﮐﻪ و ﺑﯿﺸﻪ و ﺟﻨﮕﻞ/ ﺑﻬﺎر: ﺧﺎﻧﻪ/ در آﯾﻨﻪ: ﺧﺎﻧﻪ (ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم)/ ﺷﺒﻬﺎي ﻣﺎ: ﺧﺎﻧﻪ/ ﺣﻮادث: ﭘﺸﺖ در، ﺧﺎﻧﻪ/ ﺟﺰر و ﻣﺪ: ﺟﺰﯾﺮه/ ﭼﺮاغ: ﺧﺎﻧﻪ/ زن و ﻣﯿﺰ ﭼﺎي، رﻧﮓ روﻏﻦ: ﺧﺎﻧﻪ/ ﺻﻨﻢ: ﭘﯿﺎده¬رو و ﮐﺎﻓﻪ/ ﭘﯿﺎده¬روي: ﮐﻤﺪ، ﺧﺎﻧﻪ/ اﻋﺘﺮاف: ﺧﺎﻧﻪ. ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻌﺮﻫﺎ آﻧﺠﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ. ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﮐﻪ از ﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻣﮑﺎن ﺗﺎﺣﺪودي ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد. درواﻗﻊ اﺷﻌﺎر ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎص اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪامِ ﻣﮑﺎن در اﺷﻌﺎر ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﮑﺘﮥ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﻧﺤﻮ اﺷﻌﺎر اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺳﻪ ﺑُﻌﺪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ: ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻤﻼت، ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت و اﻓﻌﺎل. ﺑﺎ آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. درﻣﻮرد ﺟﻤﻼت، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ را ﺟﻤﻼت ﺳﻪ ﺟﺰﺋﯽ و ﺟﻤﻼت ﻣﺮﮐﺐ؛ درﻣﻮرد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ را ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﺿﺎﻓﯽ (ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت، اﺿﺎﻓﺎت ﺗﺸﺒﯿﻬﯽ و اﺳﺘﻌﺎري ﺑﻮد) و در ﻣﻮرد اﻓﻌﺎل، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ را اﻓﻌﺎل ﻣﺎدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد. ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و دروﻧﯽ اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ ﻧﻮع اﻓﻌﺎل ﻧﯿﺰ اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺣﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺒﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻼت ﺳﻪ ﺟﺰﺋﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻔﻌﻮل، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻﺪ را داﺷﺖ. درواﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦﻃﻮر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻣﻔﻌﻮل (ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه) در ﺗﮑﺎﭘﻮ اﺳﺖ. درﻣﻮرد ﮐﻢ ﺑﻮدن اﺿﺎﻓﻪﻫﺎي اﺳﺘﻌﺎري و ﺗﺸﺒﯿﻬﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ را ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه و ﺷﺎﻋﺮ از راهﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﺸﺒﯿﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮد را در اﺷﻌﺎر دارد و ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺨﺼﯿﺖﺑﺨﺸﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪدﻧﺒﺎل راه ﭼﺎره¬اي ﺑﺮاي ﻓﺮار از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ. او در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺟﺎن ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ. ﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ، اﺷﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻫﯿﺖ وﮐﺎرﮐﺮد اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ، ﺷﺎﻋﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺷﺎﻋﺮ ﺳﺮش درد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪرن را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
منابع
- اﻣﯿﻦﭘﻮر، ﻗﯿﺼﺮ؛ ﺳﻨﺖ و ﻧﻮآوري در ﺷﻌﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ؛ چ 4، اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﻬﺮان: 1390
- ﭘﺎز، اوﮐﺘﺎوﯾﻮ؛ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺧﺸﺎﯾﺎر دﯾﻬﯿﻤﯽ، ﻟﻮح ﻓﮑﺮ، ﺗﻬﺮان: 1381
- جهاﻧﺒﮕﻠﻮ، راﻣﯿﻦ؛ ﻣﺪرنﻫﺎ؛ ﻧﺸﺮ ﻣﺮﮐﺰ، ﺗﻬﺮان: 1394
- ﭼﺎﯾﻠﺪز، ﭘﯿﺘﺮ؛ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ؛ ﺗﺮﺟﻤﮥ رﺿﺎ رﺿﺎﯾﯽ، چ دوم، وﯾﺮاﺳﺖ دوم، ﻧﺸﺮ ﻣﺎﻫﯽ، ﺗﻬﺮان: 1386
- ﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻨﯽ، رﺿﺎ؛ ﻣﮑﺘﺐﻫﺎي ادﺑﯽ؛ ج2، چ14، ﻧﮕﺎه، ﺗﻬﺮان: 1387
- ﻣﺤﻤﺪي اردﻫﺎﻟﯽ، ﺳﺎرا؛ ﺑﺮاي ﺳﻨﮓﻫﺎ؛ چ دوم، ﭼﺸﻤﻪ، ﺗﻬﺮان: 1389
- _______؛ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪد؛ ﻣﺮوارﯾﺪ، ﺗﻬﺮان: 1392
- _______؛ روﺑﺎه ﺳﻔﯿﺪي ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ موسیقی بود؛ آهنگ دیگر، تهران: 1386
- _________؛ گل سرخی در زد؛ چشمه، تهران: 1394
«مقاله چاپ شده در فصلنامه پژوهش¬های ادبی سال 14، شماره 57، پاییز 1396. از ص 121 تا 142»

نظرها

همه را خواندم
چقدر خوب
چقدر جالب
دست خانم ﯾﺎﺳﻤﻦ ﮐﺎزراﻧﯽ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ درد نكنه
مشخصه كلي وقت گذاشتن
پ ن :
من معتقدم شعر ها ساخته نمي شوند كشف مي شوند .. تكه هايي از روح ما هستند كه شاعران آن را از جهان ديگري به اين اينجا مي آورند و مي گويند بيا بگير بچسبان! و ما از اينكه بخش گمشده ي ديگري را پيدا مي كنيم لذت مي بريم.
شاعر مثل مامور انتقال مي ماند و شعر در اولين خوانش ارتباط لازم را حتي با مخاطبي كه سواد ادبي ندارد برقرار مي كند ما آنچه را كه بايد دريافت مي كنيم حتي اگر بعد بپرسيم " ببخشيد ميشه يه بار ديگه شعرتون رو بخونيد"
............

قائم عزیز
نظر تو همیشه عناصر خوبی دارد چون بر اساس آن چه کشف می‌کنی می‌نویسی
خیلی ممنونم


فرستادن نظر

(نظر شما پس از تاييد نويسنده‌، نمايش داده خواهد شد.)

نام:
ایمیل:
وب‌سایت: